quân y-Trung Quốc điều thêm 1.200 quân y tới Vũ Hán