Quân đội Mỹ-Sư trụ trì phản đối lính Mỹ tập bắn sát chùa

Xem thêm