PLO-Đêm trắng ở Trung tâm Khí tượng Quốc gia dõi theo bão số 9