phòng chống cháy nổ-Video: Biển quảng cáo che kín nhà, cản trở cứu nạn cứu hộ khi xảy ra hoả hoạn