Phòng chat thứ N phiên bản Trung Quốc-Điều tra 'Phòng chat thứ N' phiên bản Trung Quốc, hơn 8 triệu thành viên, phát tán nhiều hình ảnh nhạy cảm của trẻ vị thành niên