phổi bệnh nhân covid-19-Hình ảnh phổi người mắc Covid-19 ở Việt Nam