phố thời trang-Hà Nội: Phố thời trang, nội thất mở cửa công khai dù chưa được phép