Phan Đình Tùng-Phan Đình Tùng nghẹn lời kể về tai nạn nghiêm trọng trên sân khấu diễn 'Sóng tình'

Xem thêm