Patrick Wilson-Cuối cùng Aquaman cũng chịu tung poster chính thức đầu tiên