ông Vũ Hải Hà-Chân dung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới