ôm đất-Ôm nghìn mét đất chờ được giá, tiền tỷ vuột khỏi tầm tay