Ổ dịch-Người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 từ ổ dịch lớn tại Seoul