nuốt phải tăm-Nuốt phải tăm, người đàn ông bị đâm thủng ruột