nội soi dạ dày-Lấy lưỡi câu và dây cước dài 40cm trong ruột nữ bệnh nhân