nợ quá hạn-Vietnam Airlines nợ quá hạn hơn 14.800 tỷ đồng