nhóm cướp Brazil-Sốc: Nhóm cướp Brazil dàn hàng 25 con tin làm lá chắn