nhân sự đảng-Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn