Nhà Trắng-Thành viên đảng Cộng Hòa kiện lên Tòa án Tối cao, đề nghị ngừng chứng nhận kết quả bầu cử ở Pennsylvania

Xem thêm