nhà thiết kế-Công ty Trung Quốc đã làm giả 83 tấn vàng để vay trót lọt 2,8 tỷ USD như thế nào?