Nguyễn Quang Thời-Đình chỉ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận