người siêu giàu-Giới siêu giàu Ấn Độ hứng chỉ trích giữa dịch Covid-19