người bệnh-Giá trị sử dụng thẻ BHYT người tham gia nên biết