ngoại truyện về nhà đi con-Preview 'Về Nhà Đi Con' ngoại truyện tập 4: Với Thư 'xính lao', tình bạn là khăn lau mặt, còn tình yêu là giẻ lau bàn?