Ngành thuế-Ngân hàng cung cấp thông tin người nộp thuế: Ngành thuế cam kết bảo mật