năng lực sản xuất vaccine-Trung Quốc có thể sản xuất vaccine cho 40% dân giữa năm nay