Mỹ-Động đất 7,5 độ Richter ngoài khơi Alaska, gây cảnh báo sóng thần

Xem thêm