mót chanh-4.000 đồng/1 quả chanh, người dân đi 'mót 'từng quả vẫn không có mà bán