mở quán cà phê-6 ‘tử huyệt’ trong kinh doanh cà phê mà người mới làm dễ sa chân vào