Miễn nhiệm-Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng bộ GD&ĐT

Xem thêmError Code : 1024

Error Message : Undefined index: object_category

Error Traces :

I apologise for any inconvenience