mang cầm thẻ đảng-Tước quân tịch thiếu úy công an mang thẻ Đảng đi cầm 50 triệu đồng