MagSafe-Đừng chỉ nghĩ tới iPhone, Apple cũng còn nhiều sản phẩm tệ hại đến khó tin, có thứ chỉ dùng từ 'thảm hoạ' thôi là chưa đủ!