Lý Liên Anh-Từ Hy đã là góa phụ nhiều năm, tại sao sau mỗi lần tắm xong, bà luôn phải ở một mình với thái giám Lý Liên Anh? Bí mật là gì?