Lửa ấm tập 42-Lửa ấm tập 42: Cái chết thương tâm của lính cứu hoả Tiến khi cứu người