Lửa ấm tập 38-Lửa ấm tập 38: Thủy và Minh sau tất cả đã làm lành với nhau