Liverpool-Liverpool thiệt quân nghiêm trọng trước trận cầu đinh gặp Arsenal