lệnh giới nghiêm-Mỹ giới nghiêm Philadelphia, phát hiện xe tải chở đầy thuốc nổ