Lật mặt tiểu tam-Choáng khi thâm nhập diễn đàn tiểu tam ngày 20/10: Toàn phen gạ quà chục triệu, đến mùa nên 'làm ăn' khấm khá hẳn