lấn chiếm lòng hồ-Cận cảnh đổ đất 'bức tử' hồ sinh thái ở Sóc Sơn