kỹ sư việt-Kỹ sư Việt dùng AI viết 10 bài hát trong một giây