kỷ lục yêu-Những kỷ lục thế giới về 'ân ái': Quan hệ với 919 người trong một ngày