Kỳ họp Quốc hội-Thủ tướng: Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền chúng ta không bao giờ nhân nhượng