Kido Foods-Chủ hãng kem Merino và Celano thu về hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày