khủng hoảng của asanzo-Gửi thư ngỏ, CEO Asanzo nói sẽ đổi cách ghi nhãn sản phẩm