kháng cáo-Đường 'Nhuệ': Bị cáo 'không ăn chặn trên xác chết'