khả năng lây lan-Omicron 'bắt tay' Delta gây sóng thần Covid-19