kết nối Internet-Tuyến cáp quang biển gặp sự cố, Internet Việt Nam đi quốc tế lại bị ảnh hưởng