iPhone Xr ê ẩm-Apple giảm mạnh sản lượng iPhone Xr