iphone thành cục gạch-Người Việt bức xúc vì iPhone thành cục gạch, cần hóa đơn Apple để cứu