iPhone hỗ trợ sạc USB-C-Phản ứng trái chiều trước tin iPhone sắp hỗ trợ sạc USB-C