iPhone 11 chính hãng-iPhone 11 chính hãng ở VN từ 22 triệu đồng, bán cuối tháng 10, đầu 11